Koncepcja pracy szkoły PDF Drukuj Email

Koncepcja pracy

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Bachowicach

na lata 2015 – 2020

 

Koncepcja pracy placówki została opracowana w oparciu o:

 - Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.,   nr 97, poz. 674 z późn. zm. ),

 - Statut ZSP w Bachowicach,

 - Program wychowawczy ZSP w Bachowicach,

 - Program profilaktyki ZSP w Bachowicach.

 

Misja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

„Uczymy mądrze, wychowujemy w prawdzie, kształcimy poszanowanie dla drugiego człowieka, historii, tradycji.”

 

 Wizja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

            W naszej placówce dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności ludzkiej. Uczymy tolerancji, patriotyzmu, odpowiedzialności. Kreujemy postawy oparte na wartościach.
 Rozbudzamy ciekawość świata i  otwartość. Dopingujemy do podejmowania inicjatyw, działań w środowisku lokalnym i współpracy z różnymi instytucjami.

 

Wychowanek przedszkola

 - potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

 - wykazuje motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego i rozwijania własnych zainteresowań,

 - posiada umiejętność koncentracji, współpracy w grupie, zdolność do obdarzania innych uwagą  i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,

 - posiada podstawową wiedzę o świecie,

 - jest samodzielny, aktywny, kreatywny, obowiązkowy, podejmuje prace na rzecz grupy

  i przedszkola,

  - umie cieszyć się z własnych osiągnięć,

  - przestrzega i zna: zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

  - rozumie potrzebę szanowania przyrody i środowiska,

  - czuje się Polakiem i Europejczykiem, zna symbole narodowe.

 

Model Absolwenta Szkoły Podstawowej

im. Ks. Franciszka Gołby w Bachowicach

 - wykazuje się samodzielnością i jest aktywny,

 - lubi i chce się uczyć,

 - stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł,

 - umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje, rozwiązywać problemy, dokonywać samooceny, współdziałać w grupie,

 - zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,

 - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,

 - prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych, jest dobrym organizatorem,

 - odróżnia dobro od zła,

 - cechuje go uczciwość i prawdomówność,

 - zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje, symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować,

 - jest wrażliwy na potrzeby innych, tolerancyjny i respektuje prawa innych.

 

 Sylwetka Absolwenta Gimnazjum

 

 - podejmuje decyzje, potrafi przewidzieć ich skutki, jest w stanie ponieść konsekwencje swych działań,

 - w swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem do drugiego człowieka,

 - jest odpowiedzialny za innych,

 - krytycznie ocenia swoje możliwości, odkrywa i rozwija swoje zainteresowania, jest twórczy  i zdolny do myślenia refleksyjnego,

 - jest aktywny w działaniu na rzecz środowiska, czuje się odpowiedzialny zarówno za środowisko społeczne jak i przyrodnicze,

 - doskonale współpracuje w grupie, kontaktuje się z innymi, również w języku obcym,

 - ma określony cel, jest świadom swoich wyborów,

 - jest solidny, kreatywny i odpowiedzialny,

 - radzi sobie w różnych sytuacjach, jest samodzielny w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.

 

Cele strategiczne

 

I.              Podniesienie jakości pracy w zakresie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej w całej placówce.

II.             Nieustanne doskonalenie wszystkich procesów zachodzących w placówce.

III.            Placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

IV.           Podejmuje się nowe rozwiązania w zakresie współpracy nauczycieli w zespole oraz wyposażenia i rozbudowy bazy.

 

Zadania

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

- analiza wniosków i ich realizacja z poprzedniego roku

- nasilenie współpracy  z rodzicami

- uczenie przez aktywne działanie

- systematyczna analiza  i weryfikacja szkolnych programów nauczania

- systematyczne diagnozowanie rozwoju dzieci

- zwiększanie udziału w konkursach i programach organizowanych przez instytucje zewnętrzne

- poszerzenie działań profilaktycznych według zasady: dziecko – może przemówić do dorosłych

- zacieśnianie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

- promocja znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności

- upowszechnienie motywacji dzieci poprzez stosowanie nagród  i zakazów

- wzbogacenie przedszkola o nowe pomoce dydaktyczne

- zatrudnienie pomocy dla nauczyciela

- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- współpraca  z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie GOPS, PCPR

- realizacja wniosków  z nadzoru i wyników nauczania

- przeprowadzenie próbnych testów w klasie III, V, VI

- nasilenie współpracy  z rodzicami

- uczenie przez aktywne działanie

- systematyczna analiza  i weryfikacja programów nauczania

- coroczna analiza osiągnięć uczniów po sprawdzianie  w klasach III i VI

- upowszechnienie programów profilaktycznych o szerokim działaniu

- aktywizacja uczniów do samodzielności  i samorządności

- ścisła współpraca z rodzicami w zakresie edukacji  i wychowania

- rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień uczniów

- rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów

- promowanie uczniów osiągających sukcesy  w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu

- zapraszanie do szkoły przedstawicieli instytucji zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką

- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie GOPS, PCPR

- wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne

- wykonanie elewacji zewnętrznej i wykonanie dachu

- komputeryzacja całej placówki

- coroczne diagnozowanie przyrostu wiedzy i umiejętności gimnazjalistów klas I i II

- realizacja wniosków rady pedagogicznej wynikających  z analizy wyników

- przeprowadzenie próbnych testów

- uczenie przez aktywne działanie

- systematyczna analiza  i weryfikacja programów nauczania

- coroczna analiza osiągnięć uczniów po egzaminie zewnętrznym

- upowszechnianie programów profilaktycznych poprzez włączanie uczniów w samodzielną pracę, aktywne działanie

- ścisła współpraca z rodzicami  w zakresie edukacji i wychowania

- rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień uczniów

- zintensyfikowanie pracy  z  uczniami zdolnymi, aby ci nie zginęli w tzw. „szarej masie”

- promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu

- szukanie nowych rozwiązań nad poprawieniem wyników egzaminu (współpraca z moderatorem)

- zapraszanie do szkoły przedstawicieli instytucji zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką

- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie GOPS, PCPR

- wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne

- zwiększanie sukcesów na konkursach przedmiotowych  i tematycznych

- komputeryzacja całej placówki

 

Kierunki rozwoju placówki

·          Tworzenie komfortowych warunków do indywidualnego rozwoju każdego z wychowanków, ich wszechstronnego rozwoju, uczenia się i kształcenia postaw.

·          Rozbudzanie talentów i zainteresowań podopiecznych oraz stwarzanie warunków do ich rozwijania.

·          Zbudowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym.

 

 Kadra szkoły

            Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach winien prezentować wszystkie te cechy, które kształtuje u swoich uczniów. Powinien być:

·          Otwarty – gotowy do przełamywania stereotypów w swoim zawodzie, poszukujący dróg porozumienia z uczniami, ich rodzicami i innymi nauczycielami. Chętny do rozwijania swojego warsztatu pracy i poszukiwania nowych doświadczeń.

·          Komunikatywny – gotowy do wysłuchania opinii innych ludzi, także uczniów. Umiejący  i lubiący pracować w zespole.

·          Kompetentny – dysponujący bogatą, wciąż aktualizowaną wiedzą w swojej dziedzinie oraz szerokimi zainteresowaniami ogólnymi.

·          Konkretny – potrafiący w syntetyczny sposób określić swoje oczekiwania i wymagania oraz dokonać rzeczowej oceny ich realizacji.

·          Twórczy – umiejący stawiać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania. Stale poszukujący i weryfikujący swoje pomysły.

 

 Procedury funkcjonowania

            Procedury funkcjonowania zawarte są w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Bachowicach, w Programie Wychowawczym oraz obowiązujących Regulaminach.