Ogloszenia
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email
piątek, 26 marca 2021 10:06

 

OGŁOSZENIE

 

     Dyrektor ZSP w Bachowicach zawiadamia, że zgodnie z podanymi dodatkowymi obostrzeniami w okresie od 29.03.2021r. do 09.04.2021r. przedszkole będzie nieczynne dla wszystkich dzieci z wyjątkiem tych, których rodzice pracują w służbach mundurowych lub medycznych. Dla dzieci pozostających w domu będą prowadzone zajęcia przez wychowawców grup na zasadach określonych bezpośrednio z rodzicami.


 

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email
sobota, 20 marca 2021 17:24

Drodzy Rodzice uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej,

     Z przykrością zawiadamiamy, że od 22 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. lekcje będą odbywać się zdalnie na platformie Classroom. Szczegóły będą przekonywane przez wychowawców klas.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Balonek
 
INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KL. I-III PDF Drukuj Email
piątek, 15 stycznia 2021 19:11

 

     Od 18 stycznia 2021r. do szkoły wracają na nauczanie stacjonarne uczniowie klas I- III szkoły podstawowej.
Wszystkim nam zależy aby nauka odbywała się w bezpiecznych warunkach.
Prosimy Rodziców o zachowanie obowiązujących zasad ustalonych zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla klas I - III:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów (zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
4. Przy wejściu do budynku zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk (zapewniając regularne napełnienie dozowników.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. Rodzice dziecka powinni zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
7. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
8. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie e-mail, telefonicznej, dziennik elektroniczny lub inny z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy – zgodnie z rekomendacją – (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie.
10. W przypadku zaobserwowania przez pracownika szkoły u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności – uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowi prawni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. (Rekomendacja z wytycznych własnym środkiem transportu.
11. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.)
12. Uczniowie przychodzą lub są przyprowadzani do szkoły nie wcześniej niż 10 min. przed rozpoczęciem zajęć.
13.Ustala się indywidualny plan dla danej klasy (podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym, uwzględniający, m.in.:
a) godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
b) korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
c) korzystania ze stołówki szkolnej,
14. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
15. Sale są wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć zapewniając bezpieczeństwo uczniom.
16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
17. Ustala się korzystanie z szatni w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniom aby kontakt dzieci z rożnych klas był jak najmniejszy.
18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice lub sale wykorzystane na świetlice powinny być wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
19. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole nie odbywają się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Organizacja tych zajęć następuje w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć następuje mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły.

Dyrektor szkoły
Małgorzata Balonek
 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 grudnia 2020 10:14

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

wielu głębokich i radosnych przeżyć

oraz błogosławieństwa Bożego

w każdym dniu nadchodzącego

Nowego Roku

wszystkim Rodzicom, Uczniom

i Pracownikom Szkoły

życzy

Dyrekcja ZSP w Bachowicach

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 19