oddzial spytkowiceW 1955 roku erygowano Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach, a w 1958 r. podległe jej punkty biblioteczne (działające w latach: 1955-1959, w latach 1961-969 - 1 punkt, 1970-1974 - 2 punkty).

1 marca 1975 roku placówka w Spytkowicach otrzymała status Gminnej Biblioteki Publicznej. W rejonie jej działania znalazły się dwie Filie: w Ryczowie i Bachowicach oraz funkcjonujących ze zmiennym natężeniem do 1991 r. pięć punktów bibliotecznych: w Miejscu, Przewozie, Łęgu, Chałupkach i Kaniowie. W latach 1956-1992 zajmowała lokale w budynkach komunalnych i prywatnych. W 1991 r. zlikwidowano - istniejącą od 1984 r. Filię w Przewozie oraz pozostałe punkty biblioteczne.

W maju 1992 roku siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach przeniesiono do lokalu (parter - 80 m2) w budynku komunalnym przy ul. Zamkowej 8. 1 kwietnia 2004 r. utworzono Oddział dla Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej (piętro - 80 m2).

Od 2009 roku w GBP w Spytkowicach i Oddziale DiMG prowadzone jest komputerowe udostępnianie księgozbioru w programie LIBRA 2009. W maju 2010 r. uruchomiono stronę internetową Biblioteki: www.gbpspytkowice.pl, z dostępem do elektronicznego katalogu zbiorów GBP i Oddziału.
Stan zbiorów ogółem: 35.776 o wartości 244.196,64 zł., w tym - 33.639 woluminów książek, 882 roczniki czasopism, 1.255 zbiorów specjalnych i elektronicznych. /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2012 r./

Stan zbiorów ogółem: 36.572 o wartości 266.978,29 zł., w tym – 34.666 woluminów książek, 882 roczniki czasopism, 1.024 zbiorów specjalnych i elektronicznych. /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2013 r./

Statystyka: Wypożyczenia – 18.620 woluminów; czytelnicy – 1.056; odwiedziny - 11.814; Liczba wejść + publicznych rekomendacji na stronę internetową GBP oraz Facebook i Google+ - 23.439; uczestnicy imprez – 1.254; udzielone informacje - 957. /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2012 r./

Statystyka: Wypożyczenia – 19.646 woluminów; czytelnicy – 1.074; odwiedziny – 10.695; liczba wejść + publicznych rekomendacji na stronę internetową GBP oraz Facebook i Google+ - 40.050; uczestnicy imprez – 1.574; udzielone informacje – 3.133. /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2013 r./


Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach udostępnia czytelnikom bogate i zróżnicowane tematycznie zbiory, liczące około 36 tys. woluminów: literaturę piękną polską i obcą, literaturę piękną dziecięcą i młodzieżową, literaturę popularnonaukową i naukową, podręczniki akademickie, lektury dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich wraz z opracowaniami, zbiory specjalne, multimedialne, regionalne, roczniki czasopism i prasę bieżącą.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

WYPOŻYCZALNIA

Księgozbiór Wypożyczalni liczy ponad 24 tys. egzemplarzy. Zbiory wypożyczalni udostępniane są w systemie wolnego dostępu czytelników do regałów, po każdorazowym okazaniu ważnej karty bibliotecznej. Biblioteka Spytkowice

wypozyczalniaWypożyczalnia oferuje:

    Księgozbiór:
    - zbiory literatury pięknej polskiej i obcej (ponad 12,5 tys. egz.),
    - wydawnictwa popularnonaukowe i naukowe z różnych dziedzin wiedzy (ok. 8,5 tys. egz.),
    - podręczniki akademickie,
    - lektury szkolne dla młodzieży szkół średnich wraz z opracowaniami, Biblioteka Spytkowice
    wypozyczalnia 1- nowości wydawnicze.

    Czasopisma bieżące (w wyborze tytułów).

    Zbiory regionalne:

    - monografie, opracowania i informatory dotyczące Gminy Spytkowice,
    - foldery, przewodniki i mapy turystyczne.

    Zbiory specjalne, audiowizualne i multimedialne:
   wypozyczalnia 2 - ekranizacje lektur szkolnych,
    - popularnonaukowe filmy podróżnicze,
    - materiały audiowizualne do nauki języków obcych: ang., niem., fr., hiszp., włos., ros.,
    - filmowe pakiety edukacyjne "Lekcje przestrogi",
    - dydaktyczny zestaw audio "Opowiastki familijne" wraz z konspektami,
    - audiobooki na płytach CD.

CZYTELNIA

Księgozbiór Czytelni liczy ponad 3 tys. egzemplarzy. Zbiory udostępniane są tylko na miejscu, za okazaniem ważnej karty bibliotecznej lub dokumentu stwierdzającego tożsamość. Istnieje możliwość wykonania kserokopii fragmentów materiałów bibliotecznych.

Czytelnia oferuje:

    czytelniaKsięgozbiór podręczny

   - wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, leksykony, informatory, bibliografie,
   - wydawnictwa albumowe (geografia, historia, architektura, kultura i sztuka),
   - wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
   - poradniki, przewodniki, atlasy i mapy.

    Czasopisma bieżące i roczniki czasopism (w wyborze tytułów) oraz Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersji papierowej do 2001 r. i elektronicznej od 2002 r.

   czytelnia 1 Księgozbiór ogólny GBP oraz inne materiały biblioteczne.

   Zbiory specjalne, audiowizualne i multimedialne:

    - materiały audiowizualne do nauki języków obcych: ang., niem., franc., hiszp., włos., ros.,
    - audiobooki na płytach CD,
    - edukacyjne programy multimedialne zawierające repetytoria z różnych dziedzin wiedzy dla maturzystów i kandydatów na studia,
    - encyklopedie, atlasy i słowniki multimedialne.

    Zbiory regionalne:

 •     monografie, opracowania i informatory dotyczące Gminy Spytkowice,
 •     foldery, przewodniki i mapy turystyczne,
 •     czasopisma lokalne: Sapientia, Głos Spytkowic,
 •     wycinki prasowe na temat Gminy Spytkowice prowadzone w segregatorach,
 •     dokumenty życia społecznego (plakaty, ulotki, afisze, zaproszenia, kalendarze),
 •     plany: rozwoju lokalnego, gospodarki odpadami, inwestycyjne,
 •     programy: opieki nad zabytkami, ochrony środowiska, reintegracji społecznej i zawodowej,
 •     studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice,
 •     raporty Wójta Gminy Spytkowice za lata 2003-2009,
 •     informacje urzędowe i statystyczne.

    Bezpłatny dostęp do zasobów Internetu w celach informacyjnych i edukacyjnych.

    Wykonywanie odpłatnych wydruków lub kserokopii z fragmentów dzieł oraz innych materiałów bibliotecznych.

 

ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Księgozbiór Oddziału liczy ponad 9 tys. egzemplarzy. Zbiory wypożyczalni udostępniane są w systemie wolnego dostępu czytelników do regałów, po każdorazowym okazaniu ważnej karty bibliotecznej. Zbiory czytelni udostępniane są tylko na miejscu, po okazaniu ważnej karty bibliotecznej lub dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Oddział oferuje:

    oddzial dzieciKsięgozbiór wypożyczalni:

 •     zbiory literatury pięknej dla dzieci i młodzieży (ponad 7,5 tys. egz.),  
 •     wydawnictwa popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy (ok. 1 tys. egz.),  
 •     lektury szkolne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z opracowaniami.
 •     nowości wydawnicze.

    Czasopisma bieżące dla dzieci i młodzieży (w wyborze tytułów).

   oddzial dzieci 1 Zbiory regionalne: opracowania, mapy i informatory dotyczące Gminy Spytkowice.

    Zbiory audiowizualne i multimedialne: ekranizacje lektur szkolnych, bajki i baśnie dla dzieci.

    Księgozbiór podręczny czytelni:

 •     wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, leksykony, informatory,
 •     wydawnictwa albumowe (z różnych dziedzin wiedzy),  
 •     poradniki, atlasy i mapy.


CENTRUM KSZTAŁCENIA - WIOSKA INTERNETOWA

wioska internetZ Centrum Kształcenia może korzystać każdy mieszkaniec Gminy Spytkowice - po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość - niezależnie od wieku czy wykształcenia, kto chce uzupełnić swoją wiedzę i skorzystać z różnorodnych form samokształcenia, dostępnych dzięki Internetowi. Centrum oferuje również naukę obsługi komputera dla tych, którzy zaczynają ją od podstaw, w tym osób starszych, a rodzicom - uświadomienie korzyści i zagrożeń płynących z dostępu do Internetu.

Centrum oferuje:

    - nieograniczony dostęp do zasobów Internetu,
    - nieodpłatne szkolenia i kursy umieszczone na platformie e-learningowej , dla osób pracujących, które pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, planują założyć własną działalność gospodarczą lub już ją prowadzą,
    - ułatwiony dostęp do nowoczesnych form samokształcenia, w tym kształcenia on-line, oferowanego przez różnego rodzaju instytucje i uczelnie, umożliwiający zdobycie wykształcenia bądź podniesienia kwalifikacji bez opuszczania miejsca zamieszkania,
    - dostęp do biblioteki multimedialnej zawierającej: Atlas geograficzny świata, Atlas historyczny, Encyklopedię PWN, Słowniki: polsko-angielski, polsko-rosyjski, polsko-niemiecki, polski-włoski, polsko-hiszpański oraz szkolny słownik języka polskiego i multimedialny słownik ortograficzny PWN,
    - pomoc osoby prowadzącej centrum w nauce obsługi komputera, Internetu lub wyszukiwaniu atrakcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami użytkownika informacji, stron WWW, ofert edukacyjnych.