Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach oraz Filia w Bachowicach i Filia w Ryczowie działają na terenie Gminy Spytkowice realizując wyznaczone im zadania i dostosowując je do zmian zachodzących w społeczeństwie. Biblioteki zorganizowane są w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. Osiągają wysokie w powiecie wadowickim wskaźniki: społecznego zasięgu czytelnictwa - 18,28 użytkowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców (II miejsce), liczby woluminów na 100 mieszkańców - 649,74 (I miejsce), łącznej liczby wypożyczeń na 100 mieszkańców - 421,50 (III miejsce), ilości zakupionych książek na 100 mieszkańców - 23,23 (I miejsce), kwoty wydanej na zakup zbiorów na 100 mieszkańców - 421,85 (II miejsce) /dane wg sprawozdania statystycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za 2008 r./.

W 2009 r. - 1798 czytelników odwiedziło biblioteki 19.850 razy w ciągu roku (z tego 60 % w wypożyczalniach, 40 % w czytelniach), wypożyczając łącznie 42.636 zbiorów (w tym 76 % na zewnątrz, 24 % prezencyjnie). Z czytelni korzystało w ciągu roku 8.035 mieszkańców gminy (w tym 88 % to użytkownicy Internetu), którym udzielono ok. 1 tys. informacji /dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2009 r./.

W 2010 r. GBP w Spytkowicach osiągnęła wysokie w powiecie wadowickim wskaźniki: społecznego zasięgu czytelnictwa - 18,05 użytkowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców (III miejsce), liczby woluminów na 100 mieszkańców - 669,69 (I miejsce), łącznej liczby wypożyczeń na 100 mieszkańców - 387,18 (II miejsce), ilości zakupionych książek na 100 mieszkańców - 17,22 (I miejsce), kwoty wydanej na zakup zbiorów na 100 mieszkańców - 341,14 (II miejsce) /dane wg sprawozdania statystycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za 2010 r./.

Stan czytelnictwa w 2010 r. w GBP w Spytkowicach (GBP i Filie): zarejestrowano 1811 czytelników (57% w GBP Spytkowice, 21% w Filii Bachowice, 22% w Filii Ryczów), którzy korzystali z bibliotek 19.595 razy (57% w GBP Spytkowice, 21% w Filii Bachowice, 22% w Filii Ryczów), wypożyczając 38.857 zbiorów (w tym 61% w GBP Spytkowice, 20% w Filii Bachowice, 23% w Filii Ryczów). Czytelnikom i mieszkańcom Gminy udzielono 1.076 informacji (67% w GBP Spytkowice, 29% w Filii Bachowice, 4% w Filii Ryczów).

W 2011 r. GBP w Spytkowicach osiągnęła wysokie w powiecie wadowickim wskaźniki: społecznego zasięgu czytelnictwa - 18,41 użytkowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców (II miejsce), liczby woluminów na 100 mieszkańców - 683,52 (I miejsce), łącznej liczby wypożyczeń na 100 mieszkańców - 314,49 (III miejsce), ilości zakupionych książek na 100 mieszkańców - 18,22 (I miejsce), kwoty wydanej na zakup zbiorów na 100 mieszkańców - 372,86 (III miejsce) /dane wg sprawozdania statystycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za 2011 r./.

Stan czytelnictwa w 2011 r. w GBP w Spytkowicach (GBP i Filie): zarejestrowano 1854 czytelników (56,9% w GBP Spytkowice, 21,6% w Filii Bachowice, 21,5% w Filii Ryczów), którzy korzystali z bibliotek 21.550 razy (59,1% w GBP Spytkowice, 19,9% w Filii Bachowice, 21% w Filii Ryczów), wypożyczając 31.663 zbiory (w tym 54% w GBP Spytkowice, 20,1% w Filii Bachowice, 25,9% w Filii Ryczów). Czytelnikom i mieszkańcom Gminy udzielono 894 informacje (67,5% w GBP Spytkowice, 28,5% w Filii Bachowice, 4% w Filii Ryczów). /dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2011 r./.

STATYSTYKA GBP W SPYTKOWICACH - 2009 R.

Czytelnicy zarejestrowani 1.798
Odwiedziny 19.580
w wypożyczalni 11.545
w czytelni 8.035
w tym w czytelni Internetowej 7.140
Wypożyczenia zbiorów ogółem 42.636
udostępnianie na miejscu 10.304
udostępnianie na zewnątrz 32.332
Ilość udzielonych informacji 980

STATYSTYKA GBP W SPYTKOWICACH - 2010 R.

Czytelnicy zarejestrowani 1.811
Odwiedziny 19.595
w wypożyczalni 11.498
w czytelni 957
w tym w czytelni Internetowej 7.140
Wypożyczenia zbiorów ogółem 38.857
udostępnianie na miejscu 9.323
udostępnianie na zewnątrz 29.534
Ilość udzielonych informacji 1.076

STATYSTYKA GBP W SPYTKOWICACH - 2011 R.

Czytelnicy zarejestrowani 1.854
Odwiedziny 21.550
w wypożyczalni 11.358
w czytelni 1.138
w czytelni Internetowej 6.627
imprezy kulturalne 2.427
Wypożyczenia zbiorów ogółem 31.663
udostępnianie na miejscu 1.922
udostępnianie na zewnątrz 28.885
zbiorów audio wiz. i elektron. 856
Ilość udzielonych informacji 856

Stan zbiorów bibliotek
w dn. 31.XII.2009 r. wynosił łącznie - 66.094 o wartości: 377.470,71 zł, w tym: Księgozbiory - 63.706 woluminów o wartości 344.879,87 zł, Roczniki czasopism - 1.083 wol. - 22.262,90 zł, Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) - 1.305 o wartości 10.327,94 zł. /dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2009 r./.

Stan zbiorów bibliotek
(Biblioteka główna i Filie) w dn. 31.XII.2010 r. wynosił łącznie - 67.206 o wartości: 407.526,59 zł., w tym: Księgozbiory - 64.792 woluminów o wartości 374.046,04 zł., Roczniki czasopism - 1.085 wol. - 22.543,90 zł., Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) - 1.329 o wartości 10.936,65 zł. /dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2010 r./.
Stan zbiorów bibliotek
(Biblioteka główna i Filie) w dn. 31.XII.2011 r. wynosił łącznie - 68.817 o wartości: 440.962,39 zł., w tym: w tym: Księgozbiory - 66.453 woluminów o wartości 406.816,09 zł., Roczniki czasopism - 1.076 wol. - 22.897,22 zł., Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) - 1.288 o wartości 11.249,08 zł. /dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2011 r./.

Działalność bibliotek publicznych

koncentruje się na:

 • gromadzeniu, opracowaniu, przechowywaniu, ochronie i konserwacji oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych (bogate zbiory literatury pięknej polskiej i zagranicznej, księgozbiór naukowy i popularnonaukowy, zbiory audiowizualne i multimedialne, roczniki czasopism i prasa bieżąca),
 • wypożyczaniu na zewnątrz i udostępnianiu na miejscu zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji,
 • upowszechnianiu literatury pięknej i czytelnictwa (prowadzenie stałych form działalności kulturalnej związanych z popularyzacją książki i wiedzy: spotkania autorskie z pisarzami i ilustratorami adresowane do dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, konkursy wiedzy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczno-techniczne, wystawki rocznicowe i tematyczne, wystawy oraz imprezy cykliczne - "Wakacje w Bibliotece" i "Ferie z Książką"),
 • rozwijaniu czytelnictwa dzieci i młodzieży (Oddział dla Dzieci i Młodzieży),
 • rozwijaniu działalności informacyjno-dokumentacyjnej środowiska lokalnego (gromadzenie informacji dotyczących Gminy Spytkowice, wydarzeń historycznych i życia społecznego mieszkańców),
 • prowadzeniu nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji, poprzez wyposażenie bibliotek w sprzęt komputerowy dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu w GBP, Oddziale i Filiach),
      * 14 stanowisk internetowych dla mieszkańców Gminy Spytkowice w GBP w Spytkowicach, w tym 10 stacji roboczych w Centrum Kształcenia uruchomionego w ramach realizacji projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich",
      * 2 stanowiska internetowe w Filii w Bachowicach dla mieszkańców wsi Bachowice,
      * 1 stanowisko internetowe w Filii w Ryczowie dla mieszkańców wsi Ryczów i Półwieś.
      * komputeryzacji procesów bibliotecznych (wdrażanie elektronicznego systemu obsługi bibliotecznej poprzez opracowanie: baz katalogowych o zbiorach bibliotek, bibliografii lokalnej oraz automatyzacji usług), w GBP i Filiach - 4 stanowiska:
      * w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach 30.12.2008 r. ukończono prace nad tworzeniem w programie LIBRA 2000 katalogu elektronicznego GBP, odzwierciedlającego zasoby książkowe, roczniki czasopism, zbiory specjalne, kartotekę artykułów dotyczących Gminy Spytkowice oraz akcesję czasopism bieżących. Od 02.01.2009 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach oraz Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej prowadzone jest komputerowe udostępnianie księgozbioru w programie LIBRA 2009. W 2011 r. zakupiono dla GBP w Spytkowicach kolejną pełną wersję programu Libra 2009.
      * w Filii w Bachowicach i Filii w Ryczowie trwają prace nad tworzeniem elektronicznych katalogów filii. Do 31.12.2009 r. wprowadzono: w Filii w Bachowicach - 26 % zbiorów, w Filii w Ryczowie - 44% zbiorów, m. in. na podstawie eksportowanej bazy danych bibliograficznych GBP w Spytkowicach.Do 31.12.2010 r. wprowadzono: w Filii w Bachowicach - 40 % zbiorów, w Filii w Ryczowie - 64% zbiorów; Do 31.12.2011 r. wprowadzono: w Filii w Bachowicach - 46 % zbiorów, w Filii w Ryczowie - 70% zbiorów;
 • prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej (udostępnianie prezencyjne księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek, bibliografii, komputerowych baz danych). Zakres świadczonych usług to m.in.:
      * informacja ze wszystkich dziedzin wiedzy (bezpośrednia na miejscu i telefoniczna),
      * udostępnianiu edukacyjnych programów multimedialnych, kaset video, kaset magnetofonowych, płyt CD-Rom, DVD,
      * wyszukiwaniu informacji w Internecie za pomocą popularnych portali i wyszukiwarek, korzystanie z poczty elektronicznej,
      * praca z różnorodnymi programami komputerowymi (np. Word, Power Point, Excel),
      * umożliwienie mieszkańcom Gminy Spytkowice uczestnictwa w "Akcji Upowszechniania Znajomości Prawa - Prawo w bibliotece" zorganizowanej przez Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu Polbi w Warszawie i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, która jest działaniem edukacyjnym, mającym na celu upowszechnienie dostępu i umożliwienie bezpłatnego korzystania w bibliotekach z bazy obowiązujących i archiwalnych aktów prawnych.

Współpraca z instytucjami:

 1.  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie - udostępnianie mieszkańcom Gminy Spytkowice wystaw opracowanych przez Instytut.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach - współpraca przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach" Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - uczestnictwo uczniów w imprezach organizowanych w GBP w Spytkowicach.
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - uczestnictwo uczniów w imprezach organizowanych w GBP w Spytkowicach.
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - uczestnictwo uczniów w imprezach organizowanych w GBP w Spytkowicach.
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach - uczestnictwo uczniów w imprezach organizowanych w GBP w Spytkowicach.
 7. Szkoła Podstawowa w Miejscu - uczestnictwo uczniów w imprezach organizowanych w GBP w Spytkowicach.
 8. Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach - uczestnictwo w imprezach organizowanych przez GOK.
 9. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach - zatrudnienie stażystów w GBP w ramach Projektu "Czas nowych możliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Oparacyjny Kapitał Ludzki(do 2010 r.).
 10. Urząd Gminy w Spytkowicach - realizacja projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich" finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach działania 2.1a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
 11. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach - udostępnianie mieszkańcom Gminy Spytkowice materiałów i książek opracowanych i wydanych przez Instytut.