INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych czytelników informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem siedziby: ul. Zamkowa 8, 34-116 Spytkowice lub poprzez
pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe czytelników oraz rodziców/opiekunów prawnych czytelników* będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki w szczególności umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki, w tym przez poprzez założenie konta
bibliotecznego (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2. Mogą również wystąpić przypadki w których osoba zostanie poproszona o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie – na przykład w celu udziału w warsztatach lub konkursach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Ponadto dane osobowe czytelników mogą być przetwarzane w celu udostępnienia wizerunku, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, tylko i wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne w celu korzystania z usług Biblioteki. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku i udziału w konkursach/warsztatach jest dobrowolne.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. Dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym w celach określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych czytelnik posiada prawo do:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) Otrzymania kopii danych,
3) Sprostowania danych osobowych,
4) Usunięcia danych osobowych,
5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
6) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Czytelnik oraz opiekun prawny czytelnika* posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

*dotyczy osób niepełnoletnich