Oferta naszego ośrodka

Jako GZOZ (Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej) oferujemy następująco:

- udzielanie porad lekarskich i porad w domu chorego, 
- wykonywanie świadczeń lekarskich, pielęgniarskich,
- badań diagnostycznych i rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych i w domu chorego,

ocena stanu zdrowia ludności oraz określenie potrzeb i możliwości w zakresie ich zaspakajania,
- kompleksowa opieka profilaktyczna populacji wieku rozwojowego, nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu,
- prowadzenie czynnego poradnictwa
- orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy,
- prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego i szerzenie oświaty, a w szczególności prowadzenie szczepień ochronnych.