napis

ZARZĄDZENIE NR 6/2020
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach
z dnia 01.07.2020 r.
w sprawie: Ustanowienia i wprowadzenia procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach.Na podstawie: art. 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zarządzam, co następuje:

§1

Ustanawia się i wprowadza w życie Procedurę realizacji praw osób, których dane dotyczą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników oraz współpracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach do zapoznania się oraz stosowania przyjętych postanowień Procedury.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Procedura realizacji praw
Załącznik nr 1 do procedury
Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt